Chinese Version ???aac¥?
English Version
Font Size
Facebook
Youtube
LOGO: Hong Kong Paralympic Committee & Sports Association for the Physically Disabled
 
Chinese Version ???aac¥?
English Version
Font Size
Facebook
Youtube

執行委員會


2019-2021年度執行委員會
 
主席                              林國基醫生 BBS, JP
   
副主席 梁禮賢醫生
   
義務司庫林世英先生
   
秘書 林俊英先生 MH
   
執行委員何蔚文先生
 林光前醫生
  劉仲偉先生
  呂家祈先生
  伍澤連先生 BBS, MH
  謝建菁女士
  黃超華先生
  胡小玲女士
 
執行委員會成員守則        
 
返回頁頂