Chinese Version ???aac¥?
English Version
Font Size
Facebook
Youtube
LOGO: Sports Association for the Physically Disabled of Hong Kong, China
 
Chinese Version ???aac¥?
English Version
Font Size
Facebook
Youtube

執行委員會


2023-2025年度執行委員會
 
主席                              梁禮賢醫生
   
副主席 林俊英先生 MH
   
義務司庫林世英先生
   
執行委員
 
陳穎雅博士
鄒婉芸女士
 何蔚文先生
 許宗盛先生 GBS, MH, JP
 賴以尊先生
  劉仲偉先生
  呂家祈先生
  謝建菁女士
  尹美玉女士
  黃超華先生
   
   
秘書 吳曙明先生
 
執行委員會成員守則        
 
返回頁頂